Gothita

Deckname: Gothita Filename: gothita Released: 2020-01-18
Created by: Samu Donated by: Samu Masterable:
Gothita, the Fixation Pokemon
Wishlist:
Wishers: Bunny
Mastered by: LyAnn, Samu, Gaelle

TCG Images

Other Media

Go back?